Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE DNE 17. ledna 2015 - zápis

24. 8. 2015

           ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

VÝCHODOČESKÉHO KLUBU CELNÍCH VETERÁNŮ (VKCV)

                 Dne 17. ledna 2015  – Horní Lipka


Přítomni:

Benátská Alena (1), Beran Antonín (2), Brandejs Bohumil (3), Brůha Ladislav (4), Hadravová Zdena (5), Hrdý Jaromír (6) Mach Otto (7), Maixnerová Iveta (8), Matoulek František (9), Lesák František (10), Minx Ladislav (11), Mládenková Vlasta (12), Morávek Josef (13), Novoselský Jiří (14), Panuš Jiří (15), Šoková Maruška (16), Štaigl Miroslav (17), Šubert Zdenek (18), Vacek Jaromír (19), Žďárský Jiří (20)  – celkem 20 členů =  57,14 %

Hosté:

 • generální ředitel CS ČR plk. Mgr. Petr Kašpar
 • ředitel CÚ pro Pardubický kraj plk. Mgr. Jiří Pražák
 • zástupce ředitele CÚ pro kraj HK plk.Mgr František Halás
 • zást. obch. řed. SOR Libchavy ing. Jindřich Chudý
 • ředitel Muzea K – S14 ing. Richard Sicha
 • předseda KC Orlicko Mgr. Martin Šesták
 • člen prezidia Klubu veteránů PČR Václav Vlček
 • předseda Klubu veteránů SG PR Mgr. Jan Lak


Program:
1.    zahájení – uvítání hostů
2.    zpráva o činnosti za rok 2014
3.    zpráva o hospodaření za rok 2014
4.    volba rady VKCV
5.    návrh nového  Klubového řádu VKCV
6.    plán práce na rok 2015
7.    diskuze
8.    ocenění medailemi VKCV a SG PR
9.    návrh na usnesení a jeho schválení
10.    zakončení schůze

 

Průběh jednání:

Ad 1)  Schůzi zahájil předseda VKCV Bohumil Brandejs, který jmenovitě uvítal přítomné členy klubu a hosty; seznámil přítomné s programem a oznámil, že je možné diskutovat hned k jednotlivým bodům programu;  tento návrh byl jednomyslně schválen;

Ad 2)  zprávu o činnosti přednesl předseda Rady VKCV kolega Míla Brandejs; zpráva se sestávala z průběhu a hodnocení jednotlivých akcích, jejichž seznam je uveden na veteránských webových stránkách – www.vkcv.estranky.cz; nosnými akcemi byly:

 • 100. Výročí narození četaře Hrada
 • 12. Sportovní hry na HL
 • muzejní noc na Cihelně
 • Akce Cihelna 2014
 • 8. setkání celníků na HL
 • uctění památky dozorce FS Navrátila na Vrchní Orlici a zádušní mše za padlé příslušníky FS
 • oslavy vzniku RČS a položení věnce u desky nestora čs.celnictví v HJ
 • dožínky alias zabijačkové hody

K všem bodům probíhala ihned diskuze a členové klubu přednášeli své připomínky a náměty; hodnotili činnost a vyjadřovali se k tomu, zda-li v těchto aktivitách pokračovat.

Ad 3) Zprávu o hospodaření přednesl tajemník klubu Jirka Panuš; seznámil se stavem pokladní hotovosti a zůstatkem na běžném učtu VKCV u banky; oznámil členstvu kolik korun bylo odvedeno na účet Spoku celníků ČR, dle ustanovení spolkových směrnic o hospodaření.

Ad 4) Ve zprávě mandátové (kol.Panuš) oznámil, že schůze je usnášení schopná – účast 57,4 % - nadpoloviční většina;

 • vzhledem k tomu, že končí dvouletý mandát stávajících členů rady VKCV, bylo třeba provést volbu nové rady, do které byli navrženi Bohumil Brandejs, Jiří Panuš, Josef Morávek a Marie Šoková, všichni  kandidaturu přijali a následně byli jednomyslně zvoleni ;
 • poté následovala krátká přestávka v jednání, ve které se sešli nově zvolení členové rady a dohodli se na následujícím složení rady:

        
         předseda             Bohumil Brandejs
         místopředseda    Ladislav Brůha
         tajemník              Jiří Panuš
         hospodář             Marie Šoková
         člen rady             Josef Morávek, JUDr.

se kterým seznámil  VČS znovu zvolený předseda Bohumil Brandejs, který poděkoval dosavadním členům rady za práci ve prospěch VKCV

Tajemník rady Jiří Panuš seznámil přítomné se stavem členské základny;

 • členství na vlastní žádost ukončila kolegyně Zdeňka Vaňousová
 • žádost o převedení z KC Orlicko do VKCV podal kolega Karel Adámek - VČS žádost schválila ;   
 • zájem o statut příznivce VKCV projevili: p. Jindřich Hadrava a paní Božena Beranová – VČS jejich žádosti schválila;
 • stav členské základny: 35

Ad 5) Místopředseda VKCV Ladislav Brůha, předložil ke schválení návrh nového Klubového řádu, který zohledňuje m.j. také změnu majitele budovy Horní Lipka č.p. 16, ve které má VKCV sídlo; do Klubového řádu byly následně zapracovány také změny ve složení rady VKCV,  návrhy a připomínky účastníků VČS , které vyplynuly z diskuze  

Ad 6) Kolega Panuš seznámil VČS s plánem práce (viz příloha zápisu) a uklidnil VČS tím, že zdůraznil, že plánované akce lze dle potřeby aktualizovat a upravovat; přitom bude nutné spolupracovat s novým majitelem objektu a vzájemně koordinovat požadavky na využití objektu
     
Ad 7) V diskuzi

 • místopředseda  VKCV Ladislav Brůha informoval, že dne 12. ledna 2015 byla podepsána smlouva o bezúplatném převodu objektu Horní Lipka č.p. 16 a novým majitelem se stává Krajský úřad pro Pardubický kraj, který souhlasí, aby  VKCV měl nadále v objektu své sídlo;
 • účastníci VČS se zajímali o to, zda změna majitele bude mít vliv na činnost klubu, zejména při akcích, které jsou vázány na využití zázemí areálu Horní Lipka; dále požádali radu VKCV, aby projednala s novým majitelem využívání objektu zaměstnanci CS k rekreačním pobytům;  z textu smlouvy vyplývá, že by aktivity VKCV měly probíhat v areálu ve stejném rozsahu a bez problémů
 • GŘ GŘC plk. Mgr. Petr Kašpar informoval o aktuální situaci v CS, připravovaném převzetí nových kompetencí a ocenil činnost VKCV a spolupráci  s CS
 • ředitel Muzea  K- S14 ing. Richard M. Sicha ocenil dlouhodobou spolupráci s VKCV, včetně každoročního finančního příspěvku a vyzdvihl převzetí záštity nad vzpomínkovou akcí k osobnosti četaře Hrada;
 • plk. Mgr. František Halás  přednesl informaci výstrojní komise o přípravě nového rukávového označení stejnokroje pro veterány včetně obrazové prezentace;
 • kolega Bittner informoval VČS o možnostech získání finančních prostředků na klubovou činnost formou dotace z fondů EU;

Ad 8)
Na návrh rady byli oceněni pamětními medailemi VKCV, za dlouholetou spolupráci a pomoc  při činnosti VKCV

 • bronzovou  medailí – kolega Otto Mach
 • stříbrnou medailí  - ing. Jindřich Chudý, zást. OŘ SOR Libchavy a kpt. Jan Łąk,  předseda Klubu veteránů SG PR

Poté převzali pamětní medaili od Klubu veteránů SG PR kolegové Jiří Panuš a Ladislav Brůha.

Ad  9)   Usnesení:

Výroční členská schůze schvaluje:

 • zprávu o činnosti za uplynulé období roku 2014
 • zprávu o hospodaření a stavu finančních prostředků na běžném účtu i v hotovosti
 • zprávu mandátovou
 • nový Klubový řád VKCV – viz příloha zápisu
 • plán práce na rok 2015 – viz příloha zápisu;
 • zánik členství dle čl.7, odst.1 písm a) vystoupením z klubu celníků Zdeny Vaňousové a převod členství Karla Adámka z KC Orlicko do  VKCV HL

Členská schůze pověřuje:

 • Radu klubu k jednání s novým majitelem objektu Horní Lipka  ve věci využívání zázemí areálu  pro potřeby VKCV a zmocňuje místopředsedu VKCV k vedení těchto jednání;

Ad 10) Schůzi ukončil předseda VKCV kol. Brandejs  

 

                                                             Brandejs Bohumil v.r.
                                                             předseda VKCV HL

Zapsal:
Panuš,Brůha
17.01.2015