Jdi na obsah Jdi na menu
 


SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ A VÝDĚLEČNOU ČINNOST VKCV

6. 2. 2012
Článek 1
ODPOVĚDNOST ZA HOSPODAŘENÍ
 
 1. Hospodaření a výdělečná činnost  Východočeského klubu celních veteránů (dále jen VKCV), který má sídlo na Horní Lipce čp.16 se řídí Směrnicemi pro hospodaření Spolku celníků ČR a Směrnicemi pro výdělečnou činnost Spolku celníků ČR.
 2. Za hospodaření s hmotným, nehmotným a finančním majetkem VKCV odpovídá předseda VKCV;
 3. Výdělečná činnost je provozována samostatně za účelem získání prostředků pro vlastní činnost, formou tzv. vedlejší podnikatelské činnosti  a nezapisuje se do obchodního rejstříku;
 4. Vedlejší podnikatelskou činnost, která je živností – viz ŽL, provozuje VKCV v souladu se zákonem o živnostenském podnikání  - viz Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění;
 5. Vedlejší podnikatelská činnost je provozována vlastním jménem VKCV, na vlastní účet. Za závazky vzniklé z podnikatelské činnosti ručí VKCV veškerým svým majetkem;
 6. VKCV je samostatnou účetní jednotkou a výsledky hospodaření se projednávají a schvalují na bilanční – výroční členské schůzi VKCV. Dílčí zprávy o hospodaření se projednávají na každé členské schůzi.


Článek 2
ZDROJE ROZPOČTU

 1. Zdroje hospodaření VKCV tvoří:
 1. členské příspěvky členů VKCV a příznivců,
 2. příjmy z výdělečné činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, např. výchovně vzdělávací činnost, reklamní činnost, prodej spolkového a klubového zboží apod. – viz ŽL, živnosti ohlašovací a koncesované,
 3. převody majetku,
 4. dary, sponzorské dary apod.

Článek 3
ZÁSADY PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 1. Vedlejší podnikatelskou činnost vede VKCV ve svém účetnictví, kde zachycuje stav a pohyb majetku, pohledávek a závazků. Zisk z vedlejší podnikatelské činnosti podléhá zdanění dle Zákona  č.586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.
 2. Postupy účtování VKCV se řídí zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláška MF č.504/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání.
 3. VKCV podle ustanovení § 38 písm. a) zákona č.563/1191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účtuje v účetnictví jednoduchém.
 4. Účetní zápisy se dokládají účetními doklady, které schvaluje podle věcné příslušnosti v souladu a rozsahu Klubového řádu VKCV předseda Rady VKVČ, tajemník Rady VKCV nebo hospodář Rady VKCV. Podpisové vzory opravňující k výkonu poukazovacího práva jsou  uloženy  u tajemníka Rady VKCV. Držitelé poukazovacího práva odpovídají za daný účetní případ a hospodář klubu VKCV odpovídá za správnost jeho zaúčtování. Pověřením vedení svého účetnictví se VKCV nezbavuje odpovědnosti za jeho vedení.
Poznámka: Každá objednávka, faktura a jiná písemnost účetního i neúčetního charakteru jménem VKCV musí být stvrzena dvěma podpisy, a to podpisem předsedy VKCV a hospodáře VKCV, případně jiného člena Rady VKCV. Pokud se půjde o podpis nečlena Rady, musí být k tomuto úkonu Radou VKCV zmocněn.
 1. K poslednímu dni účetního období (kalendářní rok) se sestavuje účetní závěrka (řádná účetní závěrka). Mimořádná účetní závěrka se sestavuje ke dni likvidace klubu či při změně předsedy Rady VKCV nebo hospodáře VKCV.
 2. K poslednímu dni účetního období, ke dni řádné, případně mimořádné účetní závěrky se provádí inventarizace majetku a závazků, která musí být dokladována po dobu pěti let po jejím provedení. Stav hmotného majetku se zjišťuje  fyzickou inventurou, stav pohledávek a závazků inventurou dokladovou. Stav peněžních prostředků v hotovosti se inventarizuje nejméně dvakrát ročně. Za organizaci a průběh inventarizace odpovídá předseda Rady VKCV. Účetní záznamy se uchovávají po dobu uvedenou v ustanovení § 31 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.


Článek 4
HOSPODAŘENÍ A MANIPULACE S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

 1. Finanční prostředky VKCV se ukládají na bankovní účet VKCV. Podpisový vzor pro manipulaci s bankovním účtem je uložen u tajemníka Rady VKCV – postačuje jeden podpis jednoho člena Rady uvedeného na podpisovém vzoru.  Nezbytná peněžní hotovost, šeky,
 2. Ceniny, poukázky, bankovní karty apod. se ukládají v pokladně VKCV, která je zabezpečena proti zcizení. Výše pokladní hotovosti může činit maximálně 5.000,- Kč; S osobou pověřenou hospodaření může být uzavřena „Dohoda o hmotné odpovědnosti“. Tuto smlouvu uzavírá s pověřenou osobou předseda VKCV.
 3. Směrnice pro hospodaření a výdělečnou činnost opravňují předsedu Rady VKCV bez souhlasu Rady VKCV manipulovat s finančními prostředky VKCV do výše 10.000,-Kč, tato manipulace však podléhá dodatečnému schválení Radou VKCV na nejbližší její schůzi.


Článek 5.
VÝDAJE PRO ČINNOST VKCV

 1. Pro zabezpečení klubové činnosti se členům VKCV poskytuje nezbytná výše náhrady výdajů, které jsou spojeny s jejich činností.
 2. Jedná se zejména o následující výdaje:
 1. při pracovní cestě se poskytují cestovní náhrady jízdného a ubytování v rozsahu obecně závazných právních předpisů, které se poskytují při pracovní cestě, stravné se neposkytuje,
 2. ostatní výdaje
 • pronájem místností pro schůzovou nebo zájmovou činnost včetně režijních nákladů,
 • poštovné, telefonní poplatky,
 • kancelářské potřeby -  účetní knihy, obálky apod.
 • úhrada provedených služeb na základě smluv,
 • nákup hmotného investičního a neinvestičního majetku,
 • výdaje na zajištění příjmů z výdělečné činnosti,
 • výdaje vyplývající z uzavřených pracovních smluv a dohod o pracovních činnostech.
 1. Výdaje za pohoštění-občerstvení a dary se zahrnují do rozpočtu běžného kalendářního roku a o jejich výši rozhoduje Rada VKCV:
 1. pohoštění lze poskytnout při schůzích VKCV a jeho zájmové, kulturní, sportovní a společenské činnosti,
 2. dále pak při místních a regionálních zasedáních a akcích v rámci činnosti VKCV,
 3. dále při jednání revizní komise a jiných komisí v působnosti VKCV, rodinným příslušníkům a hostům VKCV; ,dary lze poskytnout zahraničním hostům, členům VKCV, rodinným příslušníkům při různých setkáních, zvláště pak pokud jde o ceny při různých soutěžích, při životních jubileích apod.


Článek 6
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 1. O výši členských příspěvků za kalendářní rok rozhoduje členská schůze VKCV.
 2. Výše schváleného ročního příspěvku je rozdělena poměrnou výší na měsíční příspěvky, přičemž člen VKCV platí členský příspěvek za každý celý měsíc svého členství, počínaje měsícem následujícím ode dne přijetí – viz Směrnice pro hospodaření SC ČR, čl.6, odst.1) členské příspěvky.
 3. Placení členských příspěvků provádí člen VKCV převodem nebo složením na bankovní účet jednorázovou částkou za celý kalendářní rok.
 4. VKCV na účet Spolku celníků ČR provádí z členských příspěvků následující odvody :
 1. zápisné ve výši 100,- Kč za každého jednoho člena VKCV, pokud je tento člen ve VKCV za člena SC ČR přijat; tuto částku odesílá na účet Spolku do jednoho měsíce ode dne schválení za člena SC ČR,
 2. příspěvek za každého člena VKCV ročně ve výši, která je stanovena konferencí předsedů Klubů SC ČR nebo Sněmem SC ČR, nejméně však 100,- Kč. Celková výše odvodu příspěvků vychází z celkového počtu členů VKCV, kteří byli během kalendářního roku registrováni ve VKCV odvody příspěvků za kalendářní rok se provádějí do 31. ledna následujícího roku.
 3. za odznak Spolku celníků, který je určen pouze pro členy Spolku celníků a to za 50,- Kč/kus.

Článek 7
ODVODY SPOLKU CELNÍKŮ ČR
Z JEDNOTLIVÝCH KLUBOVÝCH AKCÍ

 1. VKCV je povinen odvádět Spolku celníků ČR 15 % čistého výtěžku svých akcí – rozumí se tím, jak vedlejší podnikatelská činnost, tak sponzorské dary.
 2. Odvod se provádí jednorázově vždy po schválení vyhodnocení každé akce, nejpozději do 30-ti dnů po jejím skončení na běžný účet Spolku celníků ČR. V případě, že akce VKCV bude prokazatelně ztrátová, odvod se neprovede.

Článek 8
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ a PŮJČEK

 1. K zabezpečení činnosti VKCV lze na základě odůvodněné písemné žádosti požádat o poskytnutí dotace, případně půjčky z rozpočtu Spolku celníků ČR. Žádost o dotaci pro následující rok je třeba však podat do 31. prosince běžného kalendářního roku s uvedením údajů, k čemu bude použita. O poskytnutí dotace rozhoduje sněm SC nebo konference předsedů klubů SC ČR na základě návrhu předsednictva SC ČR.

Schváleno Výroční členskou schůzí, dne 27. ledna 2012

 

                                                               Brandejs Bohumil v.r.
                                                               předseda  VKCV HL


Za správnost:
Panuš Jiří v.r.
tajemník VKCV HL