Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie a budoucnost Horní Lipky

7. 3. 2015

                Horní Lipka, historie a budoucnost

     V posledním listopadovém týdnu roku 2014 schválilo Ministerstvo financí ČR smlouvu o bezúplatném převodu objektu CS v Horní Lipce č. p. 16 do vlastnictví Krajského úřadu pro Pardubický kraj. Dne 12. ledna 2015 byla v katastru nemovitostí provedena změna vlastníka celého areálu a 4. března 2015 bylo provedeno fyzické předání nemovitostí novému vlastníkovi. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný objekt bývalé Finanční stráže ve východních Čechách, který doposud zůstával v majetku CS a od svého vzniku byl symbolem naší profese, chtěli bychom v tomto příspěvku připomenout jeho historii, do které se promítla řada událostí, které měly dopad nejen na tuto budovu.

     Hlavní budova objektu byla dostavěna v roce 1935 a bylo v ní umístěno Oddělení Finanční stráže Prostřední Lipka, které bylo podřízeno tehdejšímu Inspektorátu Finanční stráže v Králíkách. Jak vyplývá z dobových materiálů, umístěných na našich webových stránkách, byl v objektu téhož roku zahájen výkon služby našich předchůdců. Po podpisu Mnichovské dohody 30. září 1939, následovaly známé události, které vedly k tomu, že 7.  října 1939 museli příslušníci Finanční stráže, v té době už zařazení v jednotkách Stráže obrany státu, objekt nuceně opustit a postupně ustupovat do vnitrozemí. Po ukončení II. světové války se dne 21. května 1945 do objektu vrátili a znovu zahájili výkon strážní služby na státní hranici, nyní však už s Polskem.

     Dalším přelomovým datem pak byl rok 1948, ve kterém došlo ke zrušení Finanční stráže a její kompetence převzal tehdejší SNB – Sbor národní bezpečnosti. Problematiku celnictví pak od roku 1949 převzaly  do své působnosti finanční odbory tehdejších Okresních národních výborů, při kterých byla zřízena celní oddělení. Celní správa pak znovu získala svéprávné postavení v roce 1952, kdy byla začleněna pod Ministerstvo zahraničního obchodu. Činnost finanční stráže obnovena nebyla, objekt Horní Lipka převzala armáda, která ho využívala jako kasárna.

                                                            lipovy_listek.jpg

     V roce 1991 byla obnovena činnost celní stráže a byly zřízeny celní stanice v celním pohraničním pásmu. Jedna z těchto stanic byla umístěna i v objektu Horní Lipka č. p. 16, který celní správa, organizačně už začleněná pod Ministerstvo financí, převzala zpět od armády. Pokračovala tak další etapa historie budovy, spjatá s jejím původním posláním. Celní stanice však měly krátký život, brzy byla zahájena  transformace a v roce 1997 byla jejich činnost ukončena. Horní Lipka poskytla přechodně své zázemí také nově vznikajícímu referátu boje proti podloudnictví. Řadu let měla statut výcvikového zařízení služební kynologie a mnozí z účastníků výcviku i mistrovství celní správy v kategorii hlídkových psů na ni vzpomínají v dobrém dodnes.

     Po dokončení výstavby VZSK Heřmanice, byl Horní Lipce statut výcvikového zařízení odebrán a byl zde zřízen referát služební kynologie tehdejšího CŘ Hradec Králové. Objekt byl využíván také k poradám, školením a rekreačním pobytům. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů, byl objekt využíván k výcviku služební přípravy příslušníků CS, prověrkám vycvičenosti a také ke školení instruktorů výcviku ve služební přípravě. Získal statut Vzdělávacího a rehabilitačního střediska (VRS) a byl, kromě všech výše uvedených aktivit, využíván také k ozdravným pobytům příslušníků. V roce 2010 se začaly objevovat první spekulace o dalším osudu Horní Lipky s tím, že v rámci úsporných opatření by mohla být vyslovena její nepotřebnost. Vedení tehdejšího CÚ Ústí nad Orlicí, pod který byla Horní Lipka organizačně začleněna, s tímto záměrem vyslovilo nesouhlas a proběhla jednání s vedoucími služebními funkcionáři CŘ Hradec Králové a GŘC. Žádný z předložených argumentů nebyl zohledněn a ke konci roku 2010 byl Horní Lipce odebrán statut VRS. Došlo k dohodě, že Horní Lipka bude od 1. ledna 2011 využívána v rámci FKSP CŘ Hradec Králové k rekreačním pobytům a za provoz bude zodpovídat CÚ Ústí nad Orlicí. Rovněž byla stanovena podmínka, že poplatky vybírané za rekreace musí plně pokrýt celoroční provozní náklady objektu. Tato podmínka byla beze zbytku naplněna, s mírným přebytkem ve prospěch FKSP. Přesto byl po ukončení služebního poměru některých vedoucích služebních funkcionářů CÚ Ústí nad Orlicí k 1. lednu 2012 provoz Horní Lipky definitivně ukončen a objekt zakonzervován. Východočeský klub celních veteránů, který byl ustaven v roce 2011 se s tímto stavem nehodlal smířit a inicioval jednání s vedením GŘC, na jehož základě došlo k dohodě a podpisu memoranda o využívání objektu pro potřeby VKCV, jehož platnost byla ukončena ke dni 31. lednu 2015 a to vzhledem k  převodu objektu na nového vlastníka. Pro náš klub bylo zásadní, že jsme i nadále mohli mít sídlo v objektu, který je součástí naší profesní historie a využívat jeho zázemí pro akce, které organizujeme.

                                                            lipovy_listek.jpg

     V další části tohoto příspěvku bychom se chtěli podrobněji věnovat aktivitám, které výrazně přispěly ke zkvalitnění zázemí objektu a zlepšení podmínek pro jeho využívání pro potřeby CS. Vzhledem k tomu, že zejména po roce 2003 postupně výrazně vzrostl zájem o využívání areálu na Horní Lipce pro celou řadu výše uvedených aktivit, bylo nutné zkvalitnit jeho zázemí. Svého času byla vypracována  studie na přestavbu hlavní budovy, jejíž součástí byla i přístavba kuchyně s jídelnou. Předběžně byla schválena investice ve výši 15 milionů korun, tato částka pak byla údajně „ přesměrována “ do jiného regionu, který zřejmě měl ten správný „ preferenční původ “. Proto došlo k dohodě mezi tehdejším vedením CÚ Ústí nad Orlicí, Klubem celníků Orlicko a Odborovou organizací při CÚ, že budou vzájemně spolupracovat a podílet se na zkvalitnění prostor areálu svépomocí. Následně byla mezi GŘC a KC Orlicko uzavřena dohoda, která umožnila postupnou výstavbu drobných staveb a úpravu stávajících prostor s podmínkou, že všechny tyto investice budou, po jejich kolaudaci, bezúplatně převedeny do majetku GŘC. Tak v roce 2004 začala výstavba volejbalového kurtu a v dalších letech pak altánu s krbem, přístřešku pro uskladnění dříví, přístřešku s udírnou, přístřešku pro kapelu a řady tří přístřešků pro uskladnění techniky a dalšího materiálu. Kromě těchto pomocných staveb byla v hospodářské budově provedena úprava vnitřních prostor na kuchyň a jídelnu, která byla následně rozšířena, včetně přístavby kryté terasy. K hlavní budově byla přistavěna veranda. Téměř veškeré vnitřní vybavení všech objektů bylo získáno bezúplatnými převody zejména od jiných organizačních složek státu, něco málo  v rámci CS, investice ze strany CS byly velmi omezené. Venkovní nábytek (stoly, lavice) byl zhotoven svépomocí, totéž platí o vybavení a interiéru jídelny. Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří se v rámci ozdravných pobytů, dovolené či svého osobního volna, podíleli na prováděných pracích. Mimořádně je třeba ocenit osobní podíl vedoucího tehdejšího VRS Martina Večeře, údržbářů Františka Dostála a Zdeňka Fišera. Všichni, kteří se pracovně, finanční nebo materiální podporou na zvelebení areálu podíleli, byli zklamáni nebo spíše znechuceni postojem a přístupem služebních funkcionářů CS, kteří se pod osud Horní Lipky „ podepsali “. Pro připomenutí výše uvedených pracovních aktivit, provozu a dalších skutečností,  vztahujících se k Horní Lipce, budeme ve fotogalerii postupně uveřejňovat dobové fotografie. Dovolujeme si při této příležitosti požádat jejich vlastníky o zapůjčení pro skenování či darování.

                                                            lipovy_listek.jpg

Nelze se vyhnout ani vlastním jednáním o budoucnosti objektu, která probíhala zejména v letech 2012 – 2014, kterých se zúčastnili zástupci VKCV. Je třeba předeslat, že v těchto letech to byl pouze a jenom veteránský klub, jehož členové se starali pod dozorem údržbáře o celý areál. Prováděli jsme nátěry drobných staveb, přípravu areálu na různé akce, opravy a výměny poškozených věcí apod. Jen díky těmto iniciativám se podařilo zabránit většímu chátrání, devastaci a rozkrádání. Po celou dobu pak na různých úrovních probíhala jednání o zachování Horní Lipky v majetku CS a využívání pro její potřeby. Byla předložena řada návrhů na její organizační začlenění v rámci CS (Miletín, Povel – Olomouc, Klášterec) s čímž souvisely i výrazné personální a finanční úspory. Žádný z návrhů nebyl vedením CS přijat, vždy se našel nějaký důvod, či spíše záminka, aby provoz Horní Lipky nemohl být obnoven. Jak jinak nazvat skutečnost, že jedním z hlavních důvodů pro vyslovení nepotřebnosti byla „ neřešitelná “ absence 2 systemizovaných míst, a to uklízečky ve 2 PT a kuchařky ve 3 PT. Na základě informací o údajném způsobu obsazování některých služebních míst v rámci modernizace CS, pochopitelně v souladu se zákonem, to vypadá spíše jako nepovedený vtip, o zřizování či obsazování civilních míst nepostradatelnými odborníky s výsluhovými nároky nemluvě.

     Po vydání rozhodnutí o vyslovení nepotřebnosti jsme se obrátili se žádostí o pomoc na tehdejšího ministra financí, ale vzhledem ke známým okolnostem, se dal výsledek předvídat. Pokud jde o vlastní nepotřebnost objektu, ponecháme na služebních funkcionářích a zaměstnancích CS, aby si na základě aktuální situace sami udělali úsudek o hospodárnosti, efektivitě a úrovni vzdělávacích a výcvikových aktivit. Dovolíme si pouze připomenout, že objekt Horní Lipka byl v minulosti tehdejší 3.sekcí GŘC označen jako nejvhodnější pro výcvik ve služební přípravě.

     Některými dalšími podrobnostmi z jednání s vedoucími služebními funkcionáři celní správy se v tomto příspěvku nehodláme zabývat, nejsou právě povzbudivé. Pouze si dovolíme konstatovat, že jsme měli možnost poznat, že i zásadovost může být selektivní či regionální, sliby se nemusí plnit, a že pod řadou velkých slov se skrývá absolutní prázdnota. To platí i pro oblíbený slogan služebních funkcionářů, že  „ zelenou budou mít ti tažní na úkor chovných “. Pamětníci, kterých je mezi námi dostatek, tak mohou jen vzpomínat na osobnosti, které se v minulosti podílely na řízení celní správy a mezi nimiž nade všechny stále vyčnívá pan JUDr. Jiří Brož,Cs.C, byť vedl celní správu v dobách předlistopadových, které pro celní správu nebyly nijak lehké, ale právě naopak.

     Naštěstí se mezi na úrovni Ministerstva financí, našli na Odboru strategického rozvoje a řízení celní a daňové správy lidé, kteří byli ochotni s námi jednat a doporučili nám, jak dále v této věci postupovat. V srpnu 2013 jsme tak na akci Cihelna poprvé oslovili se žádostí o pomoc a nabídkou možného využití Horní Lipky hejtmana Pardubického kraje pana JUDr. Martina Netolického, který pak v měsíci září objekt osobně navštívil. Poté si objekt prohlédli i členové krajského zastupitelstva, které následně vyslovilo souhlas s jednáním o bezúplatném převodu do majetku kraje. V závěru roku 2013 Krajský úřad oficiálně požádal o převedení objektu do majetku kraje. Poté následovala příprava smlouvy o bezúplatném převodu, schválení smlouvy krajským zastupitelstvem a další administrativní záležitosti, které byly zakončeny v úvodu zmíněným přepisem v katastru nemovitostí.
Dalším krokem byla zákonem stanovená nabídka nepotřebného movitého majetku a jeho odvoz z objektu. Následovalo fyzické převzetí novým majitelem. Provozovatelem objektu bude Střední odborné učiliště (SOU) v Králíkách, se kterým jsme dlouhodobě spolupracovali při organizaci sportovních her v letech 2003 - 2010. Záměrem krajského úřadu  je využívat Horní Lipku pro  účely, stanovené ve smlouvě o bezúplatném převodu, t.j. zejména školení, semináře a mimoškolní činnosti školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem.

                                                            lipovy_listek.jpg

     Východočeský klub celních veteránů mimořádně oceňuje přístup všech, kteří se za krajský úřad na jednáních o Horní Lipce podíleli. Jsme příjemně překvapeni, že naše úsilí o záchranu objektu před devastací, či případnými spekulativními převody, našlo na úrovni krajského úřadu podporu i výsledné, obecně prospěšné řešení. Namísto plamenného řečnění a nenaplněných příslibů, jsme se setkali s klidným a věcným jednáním, respektem a úctou k odvedené práci. Těší nás, že jsme při vzájemných jednáních, při kterých jsme sehrávali roli zprostředkovatele, byli považováni za seriozního partnera. Jsme přesvědčeni, a první jednání o další spolupráci tomu nasvědčují, že to tak bude i nadále. V rámci těchto jednání nezapomínáme na svoji profesní příslušnost a na kolegy ze Spolku celníků. Byli bychom rádi, aby Ti, kteří budou mít zájem o využití Horní Lipky, k tomu dostali regulérní příležitost. Po podpisu Dohody o spolupráci mezi VKCV a novým vlastníkem objektu, budeme o výsledku na svých webových stránkách informovat.

     Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám podali při jednáních o záchraně Horní Lipky pomocnou ruku. Naprosto zásadní bylo pochopení a  racionální přístup ze strany pana hejtmana Martina Netolického. Patří mu velký dík, že při všech starostech, spojených s výkonem funkce, měl dostatek trpělivosti a pochopení  pro naše problémy. Jako lidé, kteří celý život pracovali ve státní správě, musíme ocenit jeho férové jednání a zejména to, že dané slovo platí. Horní Lipka má nového a zcela jistě zodpovědného vlastníka, který se bude starat o její další rozvoj. Doufáme, že i její aktuální organizační začlenění bude ku prospěchu věci. To, že bude využívána zejména pro vzdělávací účely, je další dobrá zpráva. Jsme rádi, že naše snaha o zachování objektu v podobě, která bude připomínat jeho profesní historii, se setkala s pochopením. Naši členové se i nadále chtějí podílet na údržbě a úpravách areálu. Vážíme si také toho, že nového vlastníka zajímají naše názory na plánované stavební úpravy či personální zajištění provozu. Poděkování patří také těm funkcionářům CS, kteří zohlednili při formulaci smlouvy o bezúplatném převodu téměř čtyřleté úsilí VKCV o záchranu objektu. Na základě toho, můžeme i nadále využívat areál ke své činnosti a mít v něm své sídlo.

                                                            lipovy_listek.jpg

Historie objektu Horní Lipka č. p. 16 spojená s Finanční stráží a Celní správou, zřejmě definitivně skončila. Po Mnichovské dohodě a  únorových událostech 1948, přišla poslední rána v podobě modernizace CS a naplnilo se často citované „ Třikrát a dost “.  Východočeský klub celních veteránů udělá v rámci své činnosti vše pro to, aby se na profesní historii objektu nezapomnělo. V našich krajích bývá zvykem umisťovat na různé objekty pamětní desky, připomínající významné osobnosti, které se zasloužily či přinesly oběti pro něco prospěšného. Možná bychom v případě Horní Lipky mohli, po dohodě s novým vlastníkem, udělat výjimku a na budovu umístit pamětní desku, která by připomínala ty, kteří se do její historie zapsali způsobem zcela odlišným. Vzhledem k tomu, že členové VKCV mají většinou vyšší věk, ale paměť jim slouží zatím dobře, tak od toho prozatím, z řady dobrých důvodů, upustíme.

     Východočeský klub celních veteránů nabízí novému majiteli, stejně jako dříve celní správě, ruku ke spolupráci, která bude sloužit k dalšímu rozvoji areálu na Horní Lipce.  Věříme, že tentokrát nebude odmítnuta.

 

             Rada Východočeského klubu celních veteránů